Disclaimer en Privacy

Disclaimer en Privacy
Deze website is eigendom van het Vlaams Lasalliaans Perspectief.


Contactgegevens:

Hendrik Placestraat 47
1702 Groot-Bijgaarden
E-mail: info@vlp-scholennetwerk.be
Tel.: 02 463 58 61
Fax: 02 466 21 39

BE 0457.600.567

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Vlaams Lasalliaans Perspectief of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het Vlaams Lasalliaans Perspectief de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u het Vlaams Lasalliaans Perspectief contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Vlaams Lasalliaans Perspectief geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Vlaams Lasalliaans Perspectief verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar onze hoofdzetel is gevestigd van toepassing.


Privacybeleid
Het Vlaams Lasalliaans Perspectief verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via hoger vermelde contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Op basis van artikel 2 van de statuten van de VZW VLP ‘scholen in het netwerk begeleiden’ en ‘navormingen organiseren’ en op basis van artikel 15 van het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs heeft het Vlaams Lasalliaans Perspectief een wettelijke basis om persoonsgegevens te verwerken. Het informeren en professionaliseren van onderwijspersoneel maakt immers deel uit van de decretale opdracht van de pedagogische begeleiding. Het gaat enkel over noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van onze begeleidingsinterventies.


Overmaken aan derden
Behalve aan 'geautoriseerde derden' worden persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven. Een 'geautoriseerde derde' is een instantie die toegang heeft tot bepaalde gegevens op basis van een wettelijke bepaling.


Bewaarperiode
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Rechten van de gebruiker / ontvanger
De Privacywetgeving verleent de gebruiker van onze website / de ontvanger van onze e-mails een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens.

De wetgeving voorziet het recht:

  • op inzage en kopie van de persoonsgegevens,
  • om persoonsgegevens te laten verbeteren in geval van fouten,
  • om persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is,
  • om de verwerking van persoonsgegevens te laten beperken,
  • om persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde,
  • op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens,
  • om de toestemming op basis waarvan het Vlaams Lasalliaans Perspectief gerechtigd is om persoonsgegevens te verwerken, in te trekken,
  • om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de “Privacycommissie”), Drukpersstraat 15, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be,als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar het Vlaams Lasalliaans Perspectief, t.a.v. Joke Maex, Hendrik Placestraat 47, 1702 Groot-Bijgaarden of via e-mail naar joke.maex@vlp-scholennetwerk.be.

 

Het gebruik van “cookies”.
​Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser ook zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.


Google analytics

​​​​​​​​​​​Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken Google Analytics niet om commerciële redenen maar enkel om het aantal bezoeken per pagina bij te houden. Uw identiteit wordt dus in geen enkel geval aan uw bezoek gekoppeld. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ons het aantal bezoeken aan de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder inbegrip van uw IP-adres of andere identificatie) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen met betrekking tot website-activiteit. Google zal Uw IP-adres dus niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.