In de sporen van Jean-Baptiste De La Salle

In de voetsporen van Jean-Baptiste De La Salle en de Broeders van de Christelijke Scholen beroepen de scholen en opvoedingscentra verbonden aan het Vlaams Lasalliaans Perspectief zich op een sociaal verankerd christelijk onderwijs. Vijf oproepen vormen de ankerpunten waarrond ons opvoedingsproject zich vormt.

Zich inspireren aan de gedrevenheid van De La Salle om alle kinderen en jongeren een vormend christelijk onderwijs aan te bieden

Net als Jean-Baptiste De La Salle in zijn tijd strijden de Broeders van de Christelijke Scholen onverdroten voort voor het recht op degelijk christelijk onderwijs voor alle kinderen en jongeren. Samenlevingen bieden heel wat kansen maar evenzeer uitdagingen aan scholen. Met een waarderende doch kritische blik op de samenhang tussen school en samenleving streven we naar een sociaal rechtvaardige visie op opvoeden en onderwijzen die leerlingen uit de risicozone een bevoorrechte aandacht schenkt. Inzicht in de leefomstandigheden van kwetsbare gezinnen helpt ons in de strijd tegen de maatschappelijke vicieuze cirkel van ongelijkheid. De christelijke waarde van dienstbaarheid is hierin richtinggevend.

Een persoonsgericht opvoedingsbeleid centraal stellen

In een samenleving die steeds meer het individu centraal stelt willen wij een bijzondere aandacht hebben voor de relaties tussen mensen in de school en het opvoedingscentrum. Beroepsbekwaamheid en authenticiteit maar ook vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn hierin richtinggevend. In de lijn van het christelijke scheppingsverhaal willen we ieder kind in zijn groei naar volwassenheid waarderen in zijn uniciteit.

Samen en voor iedereen de verhoopte ontplooiingskansen scheppen

In onze huidige samenleving liggen de kansen voor persoonlijke ontplooiing voor het grijpen. De school draagt een bijzondere verantwoordelijkheid in het begeleiden van alle kinderen en jongeren in hun persoonlijke groei, ook diegenen die er omwille van een kwetsbare situatie van verstoken dreigen te blijven.

Een open kijk op mensen, op de wereld en op het leven ontwikkelen

Een open kijk omvat twee houdingen: een ontvankelijke blik die zonder vooringenomenheid opvangt wat gebeurt en een actieve blik die nieuwe perspectieven toont op basis van datgene wat opgevangen werd. De dingen zien die er echt toe doen vergt een bijzondere fijngevoeligheid en een grote levensbeschouwelijke openheid om de sporen te ontwaren van de God van het leven die naar ons toekomt. De open kijk in de voetsporen van Jezus leert zoeken naar hoop en verwachting, naar waardering en ondersteuning, naar wat zich als beloftevol aankondigt.

Onderlinge verbondenheid nastreven en iedereen betrekken bij het schoolbeleid

Voor een christelijk-lasalliaans ge´nspireerde school en opvoedingscentrum is onderlinge verbondenheid in loyauteit een toetssteen van de belangeloze inzet voor het welzijn van alle kinderen en jongeren. Leerkrachten, leerlingen, ouders, de buurt en de bredere samenleving hebben een stem in het uitbouwen van een sociaal rechtvaardig christelijk-lasalliaans schoolbeleid. Wij geloven dat de zorg voor kinderen en jongeren een heilige zaak is.