Onderwijs met een open kijk

Als lasalliaans geļnspireerde scholen willen we een open kijk koesteren op de wereld, de mensen en het leven. De dagdagelijkse werkelijkheid zit vol gebeurtenissen die meestal geruisloos aan ons voorbij gaan. Nu en dan trekt een gebeurtenis dichtbij of veraf je aandacht, je uit je lood slaat, je perplex doet staan. In onze schoolcultuur willen we hier niet aan voorbij gaan, maar dit binnenbrengen in onze leer- en leefgemeenschap om er in waarheid met mekaar over te spreken. Deze optie veronderstelt dat reflectie deel uitmaakt van het dagelijkse leven van de school.  Als christelijke school kan het perspectief van het geloof in deze dialoog niet ontbreken. Voor gelovigen is wat er aan mensen gebeurt een bron voor hun diepere betrokkenheid bij het mysterie van het leven. Daar ontwaart men sporen van God aanwezigheid. Het licht van het geloof kan gebeurtenissen in een ander daglicht plaatsen en onvermoede perspectieven doen oplichten. De authentieke dialoog over wat ons in het leven overkomt, versterkt de relatie tussen de opvoeder en het kind/jongere en verdiept de (spirituele) persoonsgroei van alle betrokkenen in de leer- en leefgemeenschap van de school.
 

Het stimuleren van reflectie vanuit wat ons overkomt, behoort tot de traditie van de broederscholen. De La Salle richtte zich in zijn tijd tot gezinnen die economisch, maar ook moreel en godsdienstig in grote onzekerheid leefden. De ouders hadden de tijd noch de achtergrond om te bouwen aan een stevige religieuze en morele basis voor hun kinderen. Daarom besteedde hij in zijn onderwijsmodel niet enkel aandacht aan leren lezen en schrijven, maar evenzeer aan de religieuze en morele ontwikkeling van die kinderen en jongeren die aan zijn zorg werden toevertrouwd. Een inspiratiebron vormt de mystieke traditie die zich beroept op ingrijpende, diep persoonlijke ervaringen en inzichten en de Franse spirituele school. Die lijn zetten wij in onze scholen verder, vertrekkend vanuit de context waarin jonge mensen vandaag opgroeien.  De pluralistische samenleving, met een ruime waaier aan zingevingsperspectieven, vraagt in die zin vandaag een bijzondere levensbeschouwelijke openheid en alertheid.