Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

AMEL RELEM 2018 te Rome van 15 tot 19 oktober 2018

Onze delegatie werd uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste MEL (Mission Educative Lasallienne) Assembly van de regio RELEM (Région Lasallienne Europe Méditerranée). Vanuit het VLP en de broeders uit Noord-België werden Br. Alberto Gomez, Didier Goemaere, Joke Maex, Geert Mortier, Yannick Noppe en Cedric Van der Linden afgevaardigd.

RELEM bestaat uit 8 districten en onze delegatie Noord-België. De AMEL (Assemblée de la Mission Educative Lasallienne) stelt zich tot doel om vertegenwoordigers van de verschillende districten samen te brengen om gezamenlijk lijnen uit te zetten om een duurzaam voortbestaan van de lasalliaanse zending in de regio te verzekeren. De concrete uitwerking van dit doel volgt 3 grote lijnen, meer bepaald:

  • wegen zoeken om de lasalliaanse identiteit te borgen en te evalueren
  • verzekeren van een vorming vanuit en over de lasalliaanse traditie en eigenheid
  • uittekenen van structuren die nodig zijn ter ondersteuning van de lasalliaanse zending in onze regio.

Voorafgaand aan de AMEL werden wij gevraagd om onze visie, standpunten en voorstellen te formuleren m.b.t. de drie thema’s: identiteit, vorming en structuren.

Zo is ons team tijdens de voorbije maanden 4 maal samengekomen om deze ontmoeting voor te bereiden.  Het voorbereidend werk van de districten werd verwerkt en per thema uitgeschreven in een conceptnota met telkens daar aan gekoppelde beleidsvoorstellen. Het zijn deze voorstellen die de AMEL als basis neemt voor het vastleggen van de definitieve beleidsopties voor het geheel van de regio RELEM. Dit gebeurt in 3 bewegingen: na een plenaire presentatie van de nota wordt er feedback verzameld in 3 talengroepen (Frans, Engels, Spaans), die vervolgens teruggekoppeld wordt aan de plenaire groep. Op basis van de verzamelde feedback herschrijven de verantwoordelijken voor het thema de nota om die vervolgens een laatste keer aan de drie talengroepen voor te leggen. Daarna wordt de eindversie opgemaakt. Doorheen de week worden op die manier de drie thema’s behandeld en op het einde zal er over de definitieve beleidsopties gestemd worden. In de volgende berichten zullen wij jullie informeren over de inhoudelijke krachtlijnen van de beleidsopties die door de AMEL werden overeen gekomen.

Naast het harde werk biedt de Assembly ook ruime kansen tot ontmoeting en uitwisseling met deelnemers uit verschillende districten én proberen wij ook nog een stukje Rome mee te pikken.

 

Maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober 2018

Beleidsthema: 'Lasalliaanse identiteit van onze instellingen'

Zoals in de inleiding vermeld, reflecteerden wij als team vooraf diepgaand over de inhoudelijke voorbereiding van deze AMEL. Eén van de belangrijke punten van feedback die wij naar de AMEL-Raad teruggekoppeld hebben, was het belang van de volgorde waarin men de thema’s aan bod zou laten komen. Wij denken er niemand van te moeten overtuigen dat de beleidsopties omtrent de lasalliaanse identiteit in de zending de kern én het uitgangspunt vormen. De andere twee thema’s (vorming en structuren) staan in functie van de realisatie van de weerhouden opties inzake identiteit. Het betekent meteen ook dat wij een sterke verwevenheid verwachten van de drie thema’s. Het moet tussen haakjes gezegd dat wij als delegatie Noord-België een ferme joker in huis hadden. Geert is namelijk zelf actief én zeer beluisterd lid van de AMEL-Raad. Wat maakt dat onze ‘boodschappen en reflecties’ makkelijk én onderbouwd op de tafel kwamen van de AMEL-Raad..

Dat het cruciale belang van een kwalitatieve uitwerking van het beleidsthema ‘lasalliaanse identiteit’ ter harte genomen werd, was in een stijgende lijn voelbaar gedurende de namiddag en voormiddag waarin dit beleidspunt in de focus stond.

Het was voor ons van primordiaal belang om aangaande de lasalliaanse identiteit de diverse realiteiten binnen RELEM erkend te weten. Voor ons in concreto: het besef dat de dechristianisering een realiteit is waar RELEM zich rekenschap van dient te geven.

Onze afvaardiging heeft dit gedurende de besprekingen voortdurend onder de aandacht gebracht; heeft deze – voor ons belangrijkste – boodschap aan de AMEL niet losgelaten.

De gesprekken omtrent dit beleidsvoorstel zullen ons bijblijven als een herinnering aan opnieuw een gezette stap in een nooit ophoudende weg voor het VLP om haar visie op de lasalliaanse identiteit op de kaart te krijgen, zowel binnen de Vlaamse onderwijscontext als binnen het Instituut FSC. Wij geven graag mee wat aangaande de toenemende dechristianisering nu als beleidsvoorstel op tafel ligt:

“Er zal een diepgaande reflectie gebeuren over de gevolgen van de secularisatie, dechristianisering, radicalisering en andere globale evoluties voor de Lasalliaanse missie. Dit is noodzakelijk om een pastoraal te ontwikkelen die aangepast is aan de religieuze uitdagingen en aan de spirituele noden van onze tijd, rekening houdend met de sociale context en de realiteit van de plaatselijke kerk, de andere religieuze denominaties en van degenen die onverschillig of niet-gelovig zijn.”

 

Dinsdag 16 oktober en woensdag 17 oktober 2018

Beleidsthema: 'Vorming vanuit en over de lasalliaanse traditie en eigenheid'

Onze tevredenheid over de bereikte voorstellen van gisteren (over het beleid ‘identiteit’), bepaalde onze goedgemutste gezindheid om vandaag aan de slag te gaan over ‘vorming’. Nochtans voorspelden de auspiciën ‘moeilijk werk’, althans vanuit het perspectief van onze delegatie. Wij vonden de nota, die wij vooraf als voorstel hadden ontvangen, immers ‘mager’ uitvallen. Het grootste gedeelte van de beleidsvoorstellen betrof de modaliteiten voor de opmaak van vormingsplannen en een structuur voor de opvolging ervan. De voorbereidende werkgroep die met dit thema bezig is geweest, heeft de focus in de beleidsvoorstellen niet op de inhoudelijke uitdagingen van de vorming gelegd. Enerzijds is dit begrijpelijk. De vormingsnoden zijn immers zeer verschillend van district tot district. Bepaalde districten hebben sinds jaar en dag een sterk uitgebouwd vormingscentrum met een uitgebreide programmatie. Zij sturen vaak het geheel van hun netwerk aan, ondersteund door het gezag van een centraal bestuur. Bij ons is het plaatje helemaal anders, zoals jullie weten, zeker op het vlak van de inhoudelijke behoeften van die vorming. Vandaar het belang voor ons dat er in dit deel van de beleidsvoorstellen voldoende gewicht gegeven wordt aan een ‘bewust zijn van die diversiteiten binnen de RELEM’ met als beleidsbeslissing dat de vorming die verschillende realiteiten telkens en op alle niveaus probeert te integreren. We wilden tevens wijzen op het belang om de vorming bottom-up te ontwikkelen. Wij willen niet gaan voor een vorming die centraal al te zeer aanstuurt. Wij hopen op termijn RELEM zo te zien evolueren dat zij er in slaagt om een ondersteunende dienst op te zetten voor die districten en delegaties die onvoldoende zelfbedruipend zijn (financieel en op personeelsvlak) voor de lokale vormingsbehoeften. De tijd is echter nu nog niet rijp voor dit voorstel. De beleidsvoorstellen blijven dus - ook na bespreking -  voor ons nog te vaag. RELEM zal wél instaan voor het versterken van de uitwisseling van de rijke vormingsinitiatieven tussen de districten.

We hebben er geen moeite mee gehad om onszelf  - na onze werkzaamheden - ervan te overtuigen dat wij opnieuw een stukje Rome én een terrasje verdiend hadden.

 

Woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober 2018

Beleidsthema: Structuren ter ondersteuning van de lasalliaanse zending

Met de thematiek van ‘structuren’ hebben we als laatste thema een belangrijk thema ter ondersteuning van identiteit en vorming. Het voorbereidend document was een stevig document, met een stevige VLP-inslag aangezien Geert één van de mede-penhouders was. De conceptnota was een gedurfd, maar tegelijk toekomstgericht document. En dat het een gedurfd document was, was meteen merkbaar in de taalgebonden groepen. De verbondenheid die we tijdens de voorbije dagen mochten ervaren in de gesprekgroepen was nu omgeslagen in een behoudsgezinde houding, waarin men zich terugplooide op zijn eigen organisatie. Het belooft nog een lange weg te worden naar een dragende gemeenschappelijke structuur. Eens te meer werd voor ons duidelijk dat we de vreemde eend in de bijt waren. Maar dat maakte onze rol in de gespreksgroepen des te boeiender. Een toekomstgerichte structuur binnen RELEM is immer onontbeerlijk om datgene te bereiken waar we de twee voorgaande dagen in eensgezindheid aan gebouwd hadden.

We lichten graag even de moeilijkste thema’s eruit voor jullie. Er werd vanuit de conceptnota gepleit voor een  RELEM MEL Council – een gemengde groep van Broeders en leken die de lasalliaanse zending op RELEM-niveau ondersteunt. De Council zou – in de geest van het VLP – bottom-up werken. Dit voorstel stuitte, samen met het voorstel om te streven naar één in plaats van drie officiële talen voor RELEM op het nodige verzet. Een aantal districten blijken totaal niet vertrouwd te zijn met een bottom-up werking en stelde deze werking dan ook erg in vraag. Het werd de meest geanimeerde groepsbespreking van heel de Assembly.

Het was dan ook spannend om te zien welke voorstellen na de groepsgesprekken weerhouden zouden worden. Uiteindelijk, na twee groepsgesprekken met flink was stof voor discussie, zijn we toch blij te mogen meedelen dat de geesten gedurende de Assembly gerijpt waren om zich open te stellen voor 2 dingen die de districten in de regio RELEM op termijn dichter bij mekaar zullen brengen:

  • Er zal werk gemaakt worden van het oprichten en bekrachtigen van een REMEL MEL Council bestaande uit zowel Broeders als leken
  • Er wordt gewerkt aan een plan om de obstakels van de aanwezigheid van drie officiële talen te weg te werken

Na het harde werk van de afgelopen dagen werd ons donderdagnamiddag een vrije namiddag gegund, om de benen te strekken en te genieten van de Romeinse geneugten. En dat hebben met de Vlaamse delegatie volop gedaan. Na een stevige wandeling van ruim 10 kilometer van de Casa Generalizia naar Circus Maximus in het centrum van Rome vleiden we ons neder om ons volledig over te geven aan de goede zorgen van Christian en zijn team bij restaurant ‘Gino’. Het was een mooie afsluiter van de dag.

 

Vrijdag 19 oktober 2018

Vandaag was de dag van de waarheid. De vele voorstellen die we tijdens de week bediscussieerd hadden werden vandaag gestemd. Na een toelichting van de stemprocedures en een kleine test kon het grote werk beginnen. Per voorstel waren er drie stemmen te geven: JA – NEEN – ONTHOUDING. De procedure schreef voor dat een voorstel pas aanvaard is wanneer alle aanwezigen gestemd hebben en het voorstel een resultaat van minstens 50% van de stemmen plus 1 gehaald heeft. De voorstellen werden één voor één voorgelezen en gestemd. Het resultaat van de stemming is een bevestiging van het degelijke voorbereidende werk en de constructieve groepsgesprekken. Alle voorstellen werden goedgekeurd en meestal met een grote meerderheid.

Na een uitgebreid bedanken van het organiserend comité, de voorzitters van de Assembly, de technische ondersteuning, de ploeg die de bezinningen uitwerkten, de deelnemers en uiteraard Br. Aidan en Br. Miguel Angel was het tijd voor de traditionele foto op de trappen. Eerst van de totale groep van de Assembly en daarna de verschillende districten. Voor de afsluitende viering moesten we ons helaas verontschuldigen omdat het alweer tijd was voor de vlucht terug naar huis.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.

 

Ciao e arrivederci

Br. Alberto, Cedric, Didier, Geert, Joke en Yannick