Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

COVID19 - Principieel standpunt VLP omtrent de samenwerking met de scholen

De coronaproblematiek stelt het VLP voor onvermoede uitdagingen, zeker en vooral in verband met de samenwerking met en de ondersteuning en begeleiding van de scholen van het VLP-netwerk.

Uitgangspunt voor het VLP blijft in eerste instantie de wil om de contacten met de scholen optimaal te onderhouden.

Vermits we een organisatie zijn die verbondenheid hoog in het vaandel voert, opteren we ervoor om de fysieke contacten waar mogelijk voorop te stellen, vooral op het vlak van aanwezigheid in de scholen en tijdens (vormings)activiteiten die het VLP in het De La Salle-Centrum in Groot-Bijgaarden organiseert.

Wat dat eerste betreft, wijzen we erop dat de pedagogische begeleiders behoren tot de groep ‘essentiële derden’ zoals het Departement Onderwijs die heeft gedefinieerd. In die zin is er geen decretaal beletsel om de VLP-begeleiders tot de school toe te laten.

Het is een evidentie dat iedereen zich te allen tijde houdt aan de veiligheidsmaatregelen. We houden binnen dit principieel kader rekening met de schoolorganisatie in verband met de school- en klasbezoeken die het VLP in het kader van haar begeleidingsopdracht uitvoert. Voor de activiteiten die plaatsvinden in het De La Salle-Centrum geldt -  naast tal van andere maatregelen vastgelegd in een afsprakennota - een beperking van het aantal deelnemers in functie van de beschikbare ruimte.

Waar fysieke contacten onmogelijk zijn of waar een alternatief wenselijk is, kiezen we voor digitale contacten. Het verdient aanbeveling om dergelijke digitale contacten ab ovo te voorzien bij het uitwerken van ondersteuningsactiviteiten in en/of met de scholen. De PB VLP opteert ervoor om te werken met Zoom of MS-Teams.

Dit principiële afsprakenkader blijft geldig totdat er een aanpassing bezorgd wordt die zich baseert op nieuwe coronamaatregelen die de Veiligheidsraad uitvaardigt.

Voor verdere toelichting houden ondergetekenden zich graag ter beschikking.

 

Geert Mortier                                                                               Wim De Cock en Didier Goemaere

Voorzitter Bestuursorgaan VLP                                             Niveaucoördinatoren PB VLP

 

 

Specifieke beslissingen m.b.t. de activiteiten voor de VLP-basis- en secundaire scholen

  • De vorming ‘Wat valt er te vieren op school?’, gepland op donderdag 10 september 2020 in het De La Salle-centrum, wordt verschoven naar vrijdag 16 oktober 2020.
  • De Eerste Introductiedag voor de tweedejaars van het VLP-traject aanvangsbegeleiding gepland op woensdagnamiddag 14 oktober 2020 wordt via een webinar georganiseerd. Alle betrokken leraren en personeelsleden ontvangen hieromtrent binnenkort een persoonlijke uitnodiging. 

 

Specifieke beslissingen m.b.t. de activiteiten voor de VLP-basisscholen

  • De Eerste Contactdag BaO van dinsdag 6 oktober 2020 in Basisschool Sint-Jozef Kortrijk wordt in overleg met de directie en de preventieadviseur van de gastschool geannuleerd. Zowel de samenstelling van onze contactgroep, de eigenheid van het programma van deze contactdag en de maaltijd vormen in deze onzekere tijden een mogelijk risico.  Het thema van deze contactdag wordt in elk geval aangeboden tijdens één van onze volgende contactdagen.

 

Specifieke beslissingen m.b.t. de activiteiten voor de VLP-secundaire scholen

  • De Zeesessie XXIX, gepland van 16 tot 18 november 2020 wordt geannuleerd. Er wordt geen digitale versie van de Zeesessie voorzien. Twee motieven liggen aan de basis van deze beslissing: de doelstellingen van de Zeesessie kunnen niet bereikt worden indien er niet ten volle en op actieve wijze aan uitwisseling kan worden gedaan binnen de groep deelnemers. In die context een ‘COVID-veilige’ zeesessie opzetten is voor ons onmogelijk. De andere reden situeert zich op het niveau van de deelname van de leerlingen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen nog enige tijd niet zullen mogen deelnemen aan meerdaagse extra muros-activiteiten. In dat geval zouden zij ook niet aan de Zeesessie kunnen deelnemen. Naast het feit dat hun mee denken in onze beleidssessie nét het unieke karakter ervan inhoudt, is ook het thema dat wij voorzagen (Generatie Z) nét een thema waarbij zij niet kunnen ontbreken. We onderzoeken op dit ogenblik of wij een alternatieve activiteit kunnen aanbieden.
  • De directie van de Broederschool Roeselare heeft ons op de hoogte gebracht dat in de huidige omstandigheden de Eerste Directiedag die op 13 oktober 2020 in de school gepland was, niet kan doorgaan. KernSO zal in haar vergadering van 16 september e.k. bespreken welk alternatief er kan opgezet worden. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

 

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van andere in onze VLP-jaarbrochure 2020-2021 aangekondigde activiteiten. Voor alle vragen en/of suggesties kunnen jullie steeds terecht bij Wim De Cock, niveaucoördinator PB VLP BaO en/of bij Didier Goemaere, niveaucoördinator PB VLP SO.