Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Zeesessie XXVIII - 13 tot 15 november 2019

VERBONDENHEID ROND HET VLP-PROJECT

ASSOCIATIE EN PARTICIPATIE VANUIT LASALLIAANS PERSPECTIEF

 

Dag 1: DE KRACHT VAN EEN VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT

De eigenheid van onze school waarderen vanuit een oprechte betrokkenheid op de lasalliaanse visie op opvoeden en onderwijzen (LOV) in loyale verbondenheid met het ruime VLP-netwerk.

In het Jubeljaar van de stichter van ons netwerk, Jean-Baptiste De La Salle, zijn we toe aan onze 28ste editie. Deze jaarlijks terugkerende traditie is er ook dit jaar één die zorgt voor een moment om samen met de scholen binnen ons netwerk na te denken en stil te staan bij onze dagdagelijkse werking.

Onze Zeesessie gaat uitzonderlijk door in samenwerking met de scholen van het basisonderwijs. We hebben dit schooljaar gekozen voor het thema Verbondenheid. We vinden het dus niet meer dan normaal dat onze collega’s van het basisonderwijs dit schooljaar ook uitgenodigd worden, daarenboven vieren we ook het Jubeljaar van onze stichter. Als netwerk willen we daarom samen op weg gaan om de verbondenheid te versterken.

De eerste dag focussen we op de eigenheid van onze scholen en hun betrokkenheid met het netwerk. Na het warme welkom, kunnen we via de scholenmarkt al kennis maken met de manier waarop onze scholen werken aan een verbindend schoolklimaat. Alle mooie projecten tonen ons dat er reeds heel wat initiatieven gebeuren. Hierna neemt Joke Maex ons even mee in het verhaal van verbondenheid ten tijde van Jean-Baptiste De La Salle. Ze wordt gevolgd door onze  gastspreker Gie Deboutte die ons meeneemt in een infomoment over ‘de uitdagingen voor onderwijs vandaag en morgen’. Wat hebben onze leerlingen vandaag nodig om de wereld van morgen in te stappen?

In de daaropvolgende groepsopdracht is er een waardevolle uitwisseling tussen directies, leraren en leerlingen over de inspirerende scholenmarkt. De groepsopdracht vloeit naadloos door in een tweede informatieblok over verbondenheid door Gie. Hij vertelt ons wat verbondenheid kan betekenen binnen het netwerk en hoe dit alles kan bijdragen tot een positief schoolklimaat. De eerste dag eindigt zoals gewoonlijk met een waardevolle uitwisselingen in de schoolteams. Ook daar wordt duidelijk dat verbondenheid een belangrijke basis is om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

 

Dag 2: LOYALE VERBONDENHEID: EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

Van verbindend schoolklimaat naar een verbindend netwerkklimaat

We startten de dag met een hartverwarmende bezinning. In een compilatie van filmpjes en persoonlijke getuigenissen beantwoordden leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs de vraag “Wat is verbondenheid?".

Vervolgens lichtte Didier Goemaere de dagfocus toe. Vandaag zullen de schoolteams verder bouwen aan een verbindend school- en netwerkklimaat. Onze participatieve beleidsvisie is daarvoor een krachtig ingrediënt. Daarom kregen we tijdens het eerste werkblok de tijd om in groepjes van vier aan de hand van een gevarieerd tekstaanbod deze visie voor onszelf te verhelderen en opnieuw te interpreteren. Onze rijk gevulde placemats vonden we later terug tijdens een gezellig samenzijn. Daarna beantwoordde Ingrid Saelen vanuit het VLP de vraag 'Wat maakt ons eigen in participatie vanuit lasalliaans perspectief?'

Na deze reflectie kregen we van Gie Deboutte een aantal kaders aangereikt waarmee we participatie op verschillende niveaus in onze eigen scholen onder de loep kunnen nemen. Een aantal vragen hielp ons om ook stil te staan bij de voorwaarden om participatie succesvol te maken. We werden aan het werk gezet zodat we de verschillende participatiemodellen konden verkennen. In groep maakten we een beginsituatieanalyse van participatie in onze school en binnen het netwerk.

Deze gezamenlijke denkoefening gaf heel wat stof om in ons inspirerende logboek individueel te reflecteren over wat ons raakte en wat we wilden meenemen naar het volgende creatieve verwerkingsmoment met als opdracht Verbeeld hoe een VLP-school eruit ziet die de participatiegedachte ter harte neemt. Vóór de lunch brainstormden we nog in heterogene teams over hoe deze verbeelding of metafoor er zou kunnen uitzien. We deelden onze individuele reflecties en zochten naar gemeenschappelijke elementen die we konden opnemen.

In de namiddag waren de weergoden ons gunstig gezind. ’s Morgens viel het water nog recht uit de hemel. Tegen de middag was de zon terug van de partij. Zo konden we volop genieten van onze strandwandeling. Net vóór deze strandwandeling brachten wij ons creatief ontwerp tot de realiteit. Wat we belangrijk vonden aan een lasalliaanse participatieve school hadden we in onze metafoor vorm gegeven. Met een arsenaal aan knutselmateriaal gingen we aan de slag. Onze creaties werden voorgesteld tijdens de vernissage onder een goedkeurend oog van broeder Herman en broeder Alberto. De lokale dranken en spijzen van de verschillende deelnemende scholen versterkten de vriendschappelijke sfeer.

Gie De Boutte had gepland om donderdagmiddag naar huis te keren maar hij is tot ’s avonds gebleven. ‘Ik ben een gelukzak’ verklaarde hij zijn langer verblijf. Hij kreeg veel energie terug door mensen met passie bezig te zien.
Hij sloot af met de SWOT-analyse met zes focussen voor participatie:

  • goed leiderschap,
  • kansen tot zelfsturing en medeverantwoordelijkheid voor leerlingen,
  • kansen tot samenwerking en betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren,
  • kansen tot samenwerking met buurt en schoolexterne partners,
  • kansen tot samenwerking met scholen binnen het VLP netwerk,
  • kansen tot samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP.

Tijdens een tweede schoolteammoment stonden we stil bij de wijze waarop onze school werk maakt van een participatief schoolbeleid, de kracht die hierin schuilt en de groeikansen die er nog liggen.

De leerlingen sloten de dag af met een strandactiviteit. De volwassenen deden het iets rustiger aan met een glas aan de bar.

 

Dag 3: IN LOYALE VERBONDENHEID VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN VOOR ONZE MISSIE

Een ochtendblik door het raam zegt dat de derde dag een grijze kille dag  dreigt te worden. Maar de wind van de vorige dag is wel gaan liggen. Het ontbijt was daarom niet minder smakelijk.

Bezinning
Na het ontbijt begeeft iedereen zich naar de veranda. Joke laat ons kennis maken met het  verschijnsel van “desire lines”: paden die spontaan ontstaan als correctie op de aangelegde paden in openbare ruimten. De voetganger verlaat regelmatig de ontworpen wegen zoals ze in de plannen voorzien werden. Het lijkt wel alsof de wandelaar zich niet wil laten voorschrijven hoe hij zijn doel moet bereiken. Met het bekijken van de foto van zo’n pad herkennen we allemaal dit spontane “desire path” of olifantenpaden. Er blijken niet zoveel mensen nodig te zijn om zo’n dissidente wegen te doen ontstaan.
We vernemen dat de Vlaamse kunstenaar Maarten De Vrieze inspeelt op het verschijnsel: hij zoekt de sluikpaden van de transitmigranten op om ze vervolgens te verharden met beton. Op die manier wil hij de weg niet alleen comfortabeler maken maar misschien ook “legaliseren”.
In een film van dezelfde kunstenaar zien we hoe hij zijn boodschap op de vloer van een luchthaven schildert. Vervolgens wordt de boodschap door de schoonmaakploeg van dienst deskundig weggeveegd.
Tenslotte leest Ingrid het gedicht The road not taken van Robert Fohr.

Het laatste schoolteammoment
De verschillende schoolteams zoeken hun eigen werkplaatsen op. De vorige dagen werd er nagedacht hoe de verbondenheid in de school kan versterkt worden. Nu kwam de gelegenheid om dit alles te structureren. De weg, het desire path,  naar de schoolverbondenheid werd uitgestippeld op een poster. Op het kronkelige paadje werden alle stappen verduidelijkt naar de gewenste  bestemming. De posters worden naar de scholen gebracht om iedereen in de school te betrekken bij de voorgestelde route.
Dan was het tijd voor een welverdiende pauze.

In loyale onderlinge verbondenheid
VLP-voorzitter Geert Mortier sprak de aanwezigen toe over de verbondenheid van alle VLP-scholen met hun gemeenschappelijke historische achtergrond. Alle scholen die vandaag tot ons netwerk behoren waren tot in de jaren ’60 “Broederscholen”. Vanaf dan begon het aantal nieuwe toetredingen tot de congregatie af te nemen. Het einde van de broeders kwam dus meer en meer in zicht. Vanuit dat inzicht werd er nagedacht over hoe het dan verder moest met de Lasalliaanse erfenis. De oprichting van een vzw werd besproken en voorbereid. In 1995 was het zover:  het VLP werd opgericht. Zo hebben de broeders hun eigen afscheid voorbereid, maar ook hun erfenis doorgegeven. De broederscholen worden lid, de voorzitter was een leek. Ook de scholen die intussen reeds een fusie achter de rug hadden met andere scholen sloten bij het VLP aan. Zo ontstond een middelgroot scholennetwerk, niet als een top-down organisatie, wel als een netwerk van vrije scholen, elk met een eigen bestuur. Broeder Herman Lombaerts legde de verbinding tussen het VLP en de internationale organisatie van de Broeders. Daar zijn we een voorloper in de lekenwerking. Ons netwerk wordt gerespecteerd door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en onze scholen worden gewaardeerd door de onderwijsinspectie. We houden een vinger aan de pols van onze tijd. We moeten ons bezinnen over hoe het nu verder moet. Het begrip “associatie” is altijd belangrijk geweest in de broederscholen. Het drukt de wens uit om samen te komen en elkaar te steunen, te zoeken naar verdieping en onze gevoeligheid te delen. We willen onze gemeenschapszin versterkten, we willen vriend zijn en in vriendschap samenwerken. Deze traditie willen we verder zetten: “niet door de as te vereren, wel om het vuur brandend te houden”.
De lezing werd afgesloten met een welgemeend applaus.

Evaluatie en slotwoord
Iedereen werd uitgenodigd om de voorbije drie dagen aan zee te evalueren.
Als afsluiting van de viering “300 jaar La Salle” werd  het bordje met de gele Lasalliaanse ster voorgesteld. Voor elke aanwezige school kwam een leerling of leerkracht naar voor om een exemplaar voor hun school in ontvangst te nemen.
Iedereen die had bijgedragen tot deze geslaagde driedaagse werd genoemd en bedankt voor hun inzet: de leerlingbegeleiders tijdens de Zeesessie, het personeel van Ter Helme, de leden van de werkgroep die deze driedaagse inhoudelijk hebben voorbereid. De samenkomst werd beëindigd met het lied “La Salle 300 jaar” en de aankondiging van de 29ste Zeesessie van 16 tot 18 november 2020.

 

Caroline De Clercq, Ingrid Saelen, Machteld Verhenne en Stefaan Raats
Vakbegeleiders Pedagogische Begeleidingsdienst VLP SO